Jsou ideologie špatné? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2021-11-26 00:00:02

Jsou ideologie špatné?

Slovo ideologie vyvolává v našem prostředí poměrně negativní asociace. Jako anarchokapitalista, někdo zjevně vyznávající určitou ideologii, považuji za vhodné vyjádřit se k tomuto tématu. Osobně se k ideologiím stavím neutrálně – zejména vezmeme-li obecnější pojetí ideologie jakožto soustavy idejí, hodnot a názorů. Myslím si, že ideologie jako takové je třeba hodnotit individuálně, podle toho, na jak (ne)pravdivých myšlenkách jsou založeny. Spoustu ideologií vnímám neutrálně až pozitivně: například humanismus, stoicismus, klasický liberalismus nebo feminismus. Oproti tomu na odlišných ideologiích, jako například fašismus, komunismus nebo absolutismus, asi moc dobrého nenajdeme.

A co negativa? Došel jsem k závěru, že škodlivost ideologií je dána zejména extrémismem, do něhož je zavedena jejími zastánci. Extrémismus pro účely tohoto textu vnímám spíš jako neochotu jednotlivce vidět svět jinak než optikou jeho ideologie a také jako hostilitu vůči jiným ideologiím. Například anarchokapitalista, který všechno včetně vztahů hodnotí jen skrze nabídku a poptávku a který ve všech vidí svoje nepřátele (etatisty nebo komouše), asi nebude mít moc zdravý vztah se svojí ideologií, a bude tím nejspíš škodit sobě i okolí.

A nakonec, myslím si, že ideologie mají důležitý introspektivní účel: Jsou naší součástí a nelze se jim plně vyhnout. Nakonec i takové to přesvědčení, že ideologie jsou špatné, by se dalo nazvat ideologií. Každý má nějakou osobnost, nějaké hodnoty a nějaká osobní témata, které se snaží logicky uspořádat. Pojmenovat si to a dát tomu nálepku ideologie může člověku pomoct uvědomit si, čeho chce dosahovat nebo kde jsou jeho vlastní kognitivní zkreslení. Na ideologie si dávejme pozor, ale nezatracujme je.
Přečtení: 9280

Autor: v6ak Čas: 2021-11-26 01:14:49
Web: https://v6ak.com Mail: cz.urza v doméně reg.v6ak.com
Jaký je vlastně rozdíl mezi ideologií a filozofií? Přijde mi, že tato slova jsou přinejmenším jednosměrně zaměnitelná, ale ideologie má z nějakého asi historického důvodu negativní zabarvení.
Web: neuveden Mail: neuveden
Filozofie je zastřešující disciplína pro veškeré vědní obory, která se zabývá např. definicí, či analýzou určitého problému. Při práci používá logiku, předkládá logické teorie a důkazy/zkoušky. Konkrétní filozofové či filozofické školy upřednostňovali(jí) různá témata a přístupy k nim. Pokud někdo uchopí takovéto obvykle společensko-politické téma a řeší ho dogmaticky, jedinou "správnou" cestou, vzniká ideologie. Vznik novodobých nenáboženských ideologií byl podmíněn vznikem pozitivismu tedy myšlenky o "poznatelnosti" světa aplikováno představě, že je možno dosáhnout poznání veškerých zákonitostí v určitém oboru a na základě toho určit ideální způsob jeho fungování. Na základě toho už mělo vícero myslitelů dojem, že oni na to kápli, že zrovna oni vymysleli ten jediný správný. Jejich dopad na lidstvo lze měřit výškou hromady mrtvol, kterou během svého působení navršili.
Autor: Malcolm Čas: 2021-11-26 01:41:22
Web: neuveden Mail: ttrinitrotoluen v doméně seznam.cz
Tak politické ideologie jsou zabarveny "skvosty" jako nacismus, fašismus nebo různé formy marxismu. Ale i třeba takový kapitalismus je vnímán negativně ve většinové společnosti. A anarchismus se mainstreamově také řadí mezi extrémistické názory, proto už jen název "Anarchokapitalismus" kdekoho odradí. Většinový negativní postoj k politickým ideologiím hraje také nízká znalost politologie a historie v populaci.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ideologie je, jak píšete, soustava ideí (myšlenek), které jsou ve vzájemném vztahu. Jedná se tedy o systém. Anarchokapitalismus má pouze jednu ideu a to NAP. Všechny ostatní navazující myšlenky jsou jen druhotné, odvozené, rozvíjející. Z toho vyplývá, že anarchokapitalismus není ideologie ale pouhá myšlenka. Ideologie je špatná zpodstaty jakákoli, protože povyšuje z definice myšlenkové konstrukce nad realitu. Dalším logickým krokem prosazování ideologie je přizpůsobování reality myšlenkám obvykle násilím, manipulací a korupcí např. zákonem. Achnaton, Platon, Julián Apostata, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Lenin, Mussolini, Hitler, Mao - vzorek největších ideologů historie. Obsahuje velkou většinu nejhorších vrahounů všech dob.
Autor: aaa Čas: 2021-11-26 14:44:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Anarchokapitalismus má pouze jednu ideu a to NAP
NAP ale vychází ze soustavy ideí (bez kterých by nedávalo smysl ho přijmout). Je to celá ta mantra o užitku, dobrovolných směnách, volném trhu, atd... Např. kdybyste nevycházel z předpokladu, že každá dobrovolná směna zvyšuje užitek obou stran a že jejich množinou je volný trh, nedávalo by úplně smysl chtít NAP.
Web: neuveden Mail: neuveden
Píšeme každý o něčem jiném. Vy píšete o "vyfutrovanosti" myšlenky NAP. Naprosto s Vámi souhlasím, že NAP jako myšlenka je podložen a podpořen a rozebrán ve stozích knih, které dalšími myšlenkami jen hýří. Jsou ovšem s myšlenkou NAP souřadné? Lze je chápat jako vzájemně působící vektory s nějakou "kompromisní" výslednicí? Obávám se, že nikoli. Veškerá zmíněná literatura se zabývá buď spekulacemi "co by, kdyby", které jsou jistě zajímavé, ale nikterak závazné, případně spekulacemi "co by, kdyby ne", tedy vynucováním NAP dtto., případně filozoficko-morálním podpořením myšlenky jako takové, bez kterého se ovšem zcela obejde. Myšlenka NAP je filozoficky velmi blízká tz. zlatému pravidlu "nečiň druhým, co nechceš aby bylo činěno tobě". Toto pravidlo je srozumitelné bez komentářů na všech úrovních. Jinými slovy dobrovolná směna je aplikací pravidla, že nebereme násilím. Že je to z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější způsob interakce, je zajímavé a užitečné zjištění a může fungovat jako vhodná motivace k dodržování NAP, ovšem k témuž mohou vést i jiné motivace kupříkladu morální (páchat násilí je nemorální) či náboženské (páchat násilí je proti desateru - zde se nemusí jednat o morální stanovisko, ale o strach z B. trestu). Jediné co myšlenka "neiniciuj násilí" postrádá, je definice násilí. V tom je zlaté pravidlo geniální, že jeho definicí jsme my sami, netřeba příliš polemizovat o tom, co nechceme, aby bylo činěno nám.
Web: neuveden Mail: schován
Dobrá otázka.:-) Obdobně byste se mohl ptát jestli anarchismus, feudalismus a totalita je ideologie.
Autor: Ian (neregistrovaný) Čas: 2021-11-28 22:08:01
Každá ideologie má nějaké racionální jádro. Aby se ujmula, musela být někdy ve své době v zájmu nějaké skupiny lidí. Nelze však vytvořit systém idejí bez vyloučení většiny toho, co jeho základní myšlenky popírá, nebo jde mimo ně. Problém je, že to ignorované může odrážet realitu lépe než umělý "balast" který ideologii "drží pohromadě". Dokonalost je nemožná. Proto každá ideologie obsahuje mnoho takových momentů. Ideologie představuje jakýsi "samoprogram", který má svoji pravdu bez ohledu na skutečnost. To je záruka průšvihu, který je tím větší, čím více se ideologie prosadí.

Proto si ideologie odsouzení zaslouží. Někdy mohou posloužit jako inspirace, ale rozumné rozhodování se s jejich dogmaty neslučuje. Nemá smysl usilovat o systém, který bude stejně z principu chybný, když jednodušší je řešení jednotlivostí. Podobně funguje evoluce. Bez důrazu na vyšší smysl se nakonec dosáhne i lepšího vyššího smyslu. Je to i analogie plánovaného a tržního hospodářství. Ale i to má omezenou platnost a snaha o aplikovat ho univerzálně na všechno vzniká ideologická cesta do míst kam slunce nesvítí.
Web: neuveden Mail: schován
S tímto umírněným postojem nemám žádný problém. Různé ideologie samy o sobě nemusí být nutně a priori špatné. Nejhorší je ale fanatické zastávání jen té jediné "správné". :-)
logo Urza.cz
kapky